Tạo chuyển đổi gửi form thành công (Contact Form 7) thông qua Google Tag Manager

Việc tạo chuyển đổi form thành công đem lại nguồn dữ liệu giúp chủ website có thể phân tích và đánh giá hiệu qảu chiến dịch marketing online của mình. Sau đây Top Page sẽ hướng dẫn chi tiết cách tạo sự kiện gửi form thành công của Contact Form 7

Bước 1: Tạo thẻ tracking sự kiện điền form thành công trên Google Tag Manager Bạn truy cập vào trình quản lý Google Tag Manager và tạo một thẻ mới:

 • Tạo thẻ mới
 • Loại thẻ: custom HTML
 • Dán đoạn code bên dưới vào (bạn có thể tham khảo thêm hình bên dưới)
 • Chọn trình kích hoạt All page (Tất cả trang)
 • Sau đó Lưu lại

Bước 2: Tạo trình kích hoạt để nhận sự kiện đăng ký form thành công Bạn chuyển sang menu trình quảng lý thẻ (trigger) để tạo trình kích hoạt mới nhận sự kiện khi người dùng đăng ký form thành công.

 • Truy cập Trình kích hoạt và nhấp nút (+) để thêm Trình kích hoạt
 • Đặt tên trình kích hoạt: Form Submission
 • Chọn loại trình kích hoạt: Custom Event (Sự kiện tùy chỉnh)
 • Nhập tên sự kiện: cf7submission
 • Trình kích hoạt kích hoạt khi: chỗ này để mặc định
 • Sau đó Lưu lại

Bước 3: Tạo sự kiện bằng thẻ Google Analytics Universal Mục đích của bước này là chúng ta sẽ đẩy sự kiện gửi form thành công vào Google Analytics

 • Truy cập mục Thẻ và thêm thẻ mới. Chọn loại thẻ: Google Analytics Universal
 • Loại sự kiện: Event
 • Danh mục: Form
 • Tác vụ: Sentok
 • Nhãn: chọn biến “Page Path”, giúp chúng ta biết được form đăng ký thành công trên bài viết nào của website, trường hợp bạn dùng form này trên nhiều bài viết trên website của mình. (trường này bỏ trống cũng không sao)

Google Analytics Setting: Bạn chọn biến chứa ID Google Analytics (đã tạo trước đó) mà bạn muốn đẩy dữ liệu qua. Nếu chưa tạo biến chứa mã tracking ID của Google Analytics trước đó, bạn có thể truy cập menu “Biến” (Variables) để thêm mới.

 • Tạo biến mới tại User-Defined Variables
 • Loại biến: Google Analytics Settings
 • Nhập tracking ID: của tài khoản Google Analytics của bạn sau đó lưu lại

Bên dưới chọn trình kích hoạt “Form Submission” đã tạo ở Bước 2 Sau đó Lưu lại

Cuối cùng ĐỪNG QUÊN XUẤT BẢN bằng cách nhấp vào nút GỬI nhé ^^ Đến bước này thì chúng ta đã hoàn tất việc tracking sự kiện điền form thành công của Contact Form 7 bằng Google Tag Manager.